Pitch and handedness of the cholesteric order in films of a chiral alternating fluorene copolymer

C. Kulkarni, D. Di Nuzzo, E.W. Meijer, S.C.J. Meskers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pitch and handedness of the cholesteric order in films of a chiral alternating fluorene copolymer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie