Physiocal, calibrating finger vascular physiology for finapres

K.H. Wesseling, B. Wit, de, G.M.A. Hoeven, van der, J. Goudoever, van, J.J. Settels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-82
Aantal pagina's16
TijdschriftHomeostasis in Health and Disease
Volume36
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit