Photonic shape memory polymer with stable multiple colors

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
94 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Photonic shape memory polymer with stable multiple colors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen