Photoinduced absorption spectroscopy of oligothiophene/C60 mixtures in films and solutions

R.A.J. Janssen, M.P.T. Christiaans, N.S. Sariciftci, D. Moses, A.J. Heeger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
90 Downloads (Pure)

Samenvatting

We present spectral evidence for the formation of triplet-state photoexcitations in T7 films and solutions. Introduction of C60 affects the photophysical processes dramatically via electron transfer (film) or energy transfer (solution) from photoexcited T7 to C60.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1345-1346
Aantal pagina's2
TijdschriftSynthetic Metals
Volume70
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoinduced absorption spectroscopy of oligothiophene/C60 mixtures in films and solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit