Photoconductance in magnetic tunnel junctions

P.H.P. Koller, F.W.M. Vanhelmont, R. Coehoorn, W.J.M. de Jonge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Samenvatting

The photoconductance of magnetic tunnel junctions has been studied in order to obtain directly determined values of the tunnel barrier height. Experiments for different types of junctions show that the presence of an aluminum layer close to the oxide barrier is crucial for the observation of a large photocurrent. For Ni80Fe20-based magnetic tunnel junctions, the effective barrier height increases with increasing magnetic layer thickness between the aluminum source layer and the aluminum oxide barrier. This trend is also visible in the barrier height determined from a Simmons fit to the current-voltage characteristics.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1042327
Pagina's (van-tot)2712-2714
TijdschriftIEEE Transactions on Magnetics
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoconductance in magnetic tunnel junctions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit