Photochemistry of germacrenes. A [1,3]-OH and -OMe shift

H.R. Fransen, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The primary process in the irradiation of (E,E)-germacra-1(10),4,7(11)-trien-8-ol and (E,E)-8-methoxy-germacra-1(10),4,7(11)-triene is a photochemically induced [1,3]-OR shift (R = H,Me).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)786-787
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the Chemical Society, Chemical Communications
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photochemistry of germacrenes. A [1,3]-OH and -OMe shift'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit