Photochemical fulleroid to methanofullerene conversion via the di-pi-methane (Zimmerman) rearrangement

R.A.J. Janssen, J.C. Hummelen, F. Wudl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

124 Citaten (Scopus)
210 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)544-545
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume117
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit