Photo-addition of trichloromethanesulfenyl chloride to carbon-carbon double bonds

H. Kloosterziel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

The CL3CO radical in the photoaddn. of CL2CSCl to olefins isa chain-carrying radical. The structures of the adducts with styrene, propylene, allyl chloride, methallyl chloride, and allyl bromide are consistent with this conclusion, and the mechanism is given.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)353-355
TijdschriftQuarterly Reports on Sulfur Chemistry
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1967

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photo-addition of trichloromethanesulfenyl chloride to carbon-carbon double bonds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit