Phosphorus removal from aqueous solutions by adsorptive concrete aggregates

Fan Wu, Q.L. (Qingliang) Yu (Corresponding author), Florent Gauvin, H.J.H. (Jos) Brouwers, Changwu Liu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Phosphorus removal from aqueous solutions by adsorptive concrete aggregates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Zaken en Economie