Phonon spectrum and thermal properties of cubic Si3N4 from first-principles calculations

C.M. Fang, G.A. Wijs, de, H.T.J.M. Hintzen, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
164 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phonon spectrum and thermal properties of cubic Si3N4 from first-principles calculations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie