Phase relations and diffusion paths in the Mo-Si-C system at 1200 degrees C

F.J.J. Loo, van, F.M. Smet, G.D. Rieck, G. Verspui

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

63 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-31
TijdschriftHigh Temperatures, High Pressures
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit