Phase equilibria in the system Zn-Mn-O in air

F.C.M. Driessens, G.D. Rieck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1593-1600
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Inorganic and Nuclear Chemistry
Volume28
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit