Perturbation bounds for root-clustering of linear systems in a specified second order subregion

W. Bakker, J.S. Luo, A. Johnson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perturbation bounds for root-clustering of linear systems in a specified second order subregion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen