Personalized PageRank with node-dependent restart

K.E. Avrachenkov, R.W. Hofstad, van der, M. Sokol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Personalized PageRank is an algorithm to classify the importance of web pages on a user-dependent basis. We introduce two generalizations of Personalized PageRank with node-dependent restart. The first generalization, Occupation-Time Personalized PageRank, is based on the proportion of visits to nodes before the restart, whereas the second generalization, Location-of-Restart Personalized PageRank, is based on the proportion of time a node is visited just before the restart. In the original case of constant restart probability, the two measures coincide. We discuss interesting particular cases of restart probabilities and restart distributions. We show that both generalizations of Personalized PageRank have an elegant expression connecting the so-called direct and reverse Personalized PageRanks that yield a symmetry property of these Personalized PageRanks. Keywords: Personalized PageRank; Markov Processes with Restart; Renewal-reward Theorem
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)387-402
TijdschriftMoscow Journal of Combinatorics and Number Theory
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Personalized PageRank with node-dependent restart'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit