Personalized cardiorespiratory fitness and energy expenditure estimation using hierarchical Bayesian models

M. Altini, P. Casale, J. Penders, O. Amft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-204
TijdschriftJournal of Biomedical Informatics
Volume56
DOI's
StatusGepubliceerd - aug 2015

Citeer dit