Periodic trends in the hydrodenitrogenation activity of carbon-supported transition metal sulfide catalysts

S. Eijsbouts, V.H.J. Beer, de, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

112 Citaten (Scopus)
220 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217-220
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Catalysis
Volume109
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Periodic trends in the hydrodenitrogenation activity of carbon-supported transition metal sulfide catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit