Performance analysis of weakly-consistent scenario-aware dataflow graphs

M.C.W. Geilen (Corresponding author), J. Falk, C. Haubelt, A.A. Basten, B.D. Theelen, S. Stuijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
134 Downloads (Pure)

Zoekresultaten