Perception of anthropomorphistic expressions in software manuals

M.N. Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
172 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)489-506
TijdschriftJournal of Technical Writing and Communication
Volume26
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit