Perceived drivers and barriers to the adoption of eMental health by psychologists: the construction of the levels of adoption of eMental health model

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

63 Citaten (Scopus)
246 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perceived drivers and barriers to the adoption of eMental health by psychologists: the construction of the levels of adoption of eMental health model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology