PCB slot based transformers to avoid common-mode resonances in connected arrays of dipoles

D. Cavallo, A. Neto, G. Gerini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

41 Citaten (Scopus)
270 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PCB slot based transformers to avoid common-mode resonances in connected arrays of dipoles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen