PC-SAFT modeling of CO2 solubilities in hydrophobic deep eutectic solvents

C.H.J.T. Dietz, D.J.G.P. van Osch, M.C. Kroon, G. Sadowski, M. van Sint Annaland, F. Gallucci, L.F. Zubeir, C. Held

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

The PC-SAFT 'pseudo-pure' approach was used for the modeling of CO2 solubilities in various hydrophobic deep eutectic solvents (DESs) for the first time. Only liquid density data were used to obtain the segment number, the temperature-independent segment diameter and the dispersion-energy parameter, as water activities cannot be obtained for hydrophobic substances. VLE data were successfully predicted without the need for any adjustable binary interaction k ij. Thus, solubilities of CO2 in hydrophobic DESs could be approximated with the PC-SAFT model using parameters fitted to liquid densities only.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)94–98
Aantal pagina's5
TijdschriftFluid Phase Equilibria
Volume448
Vroegere onlinedatum31 mrt 2017
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 sep 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'PC-SAFT modeling of CO<sub>2</sub> solubilities in hydrophobic deep eutectic solvents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit