Patient-specific mechanical characterization of abdominal aortic aneurysms using 4D ultrasound

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)92-93
Aantal pagina's2
TijdschriftUltraschall in der Medizin
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan 2017

Citeer dit