Passive resistance of the human knee : the effect of remobilization

Y. Heerkens, R.D. Woittiez, P.A. Huijing, A. Huson, G.J. Ingen Schenau, van, R.H. Rozendal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

9 Citaten (Scopus)
112 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-76
TijdschriftJournal of biomedical engineering
Volume9
Nummer van het tijdschriftJanuary
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit