Passage of a barotropic vortex through a gap.

M. Duran Matute, O.U. Velasco Fuentes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Physical Oceanography
Volume38
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit