Particle motion in a travelling wave near cyclotron resonance

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

3 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)617-631
TijdschriftPhysica
Volume37
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit