Partial swelling of latex particles with monomers

I.A. Maxwell, J. Kurja, G.H.J. van Doremaele, A.L. German, B.R. Morrison

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

349 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Partial swelling of latex particles with monomers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen