Parameter estimation of an electrochemical model of a Li-ion battery using two-stage estimation procedure

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstract

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit