Parallel machine scheduling with nested job assignment restrictions

G. Muratore, U.M. Schwarz, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We derive a polynomial time approximation scheme for a special case of makespan minimization on unrelated machines.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-50
TijdschriftOperations Research Letters
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parallel machine scheduling with nested job assignment restrictions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit