Oxidation state of platinum in oxidative-addition reactions and eta1-iodine products from dihalogen reactions with organoplatinum(II) complexes, as inferred from monochromatic X-ray photoelectron spectroscopy

J.C. Muijsers, J.W. Niemantsverdriet, I.C.M. Wehman-Ooyevaar, D.M. Grove, G. Koten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Samenvatting

XPS indicates that the organometallic compd. [PtI[C6H3(CH2NMe2)2-2,6](h1-I2)], (I), representing an end-on coordinated dihalogen intermediate in the oxidative addn. reaction of dihalogen to d8 metal centers, contains platinum in a divalent oxidn. state. The use of a monochromatized x-ray source, short measurement times, and a cooled sample are essential to avoid sample degrdn. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2655-2658
TijdschriftInorganic Chemistry
Volume31
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Oxidation state of platinum in oxidative-addition reactions and eta1-iodine products from dihalogen reactions with organoplatinum(II) complexes, as inferred from monochromatic X-ray photoelectron spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit