Oxidation of D-glucose and D-fructose with oxygen in aqueous, alkaline solutions. II. Overall kinetics

H.G.J. de Wilt, I. Lindhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Based on a previously reported, integral reaction scheme, a very simple, kinetic model for the homogeneous oxidn. of D-glucose and D-fructose in aq., alk. solns. was developed. It involves the influence of the type and concn. of the hexose, the hydroxyl ion concn., the O concn. in the liq. phase, and the temp. on the rate of formation of the acidic reaction products. No attention is paid to the product distribution.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)333-341
Aantal pagina's9
TijdschriftCarbohydrate Research
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1972

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oxidation of D-glucose and D-fructose with oxygen in aqueous, alkaline solutions. II. Overall kinetics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit