Organic magnetoresistance from deep traps

N.J. Harmon, M.E. Flatté

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organic magnetoresistance from deep traps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie