Order of convergence estimates for an Euler implicit, mixed finite element discretization of Richards' equation

F.A. Radu, I.S. Pop, P. Knabner

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  64 Citaten (Scopus)
  226 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1452-1478
  TijdschriftSIAM Journal on Numerical Analysis
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit