Order of convergence estimates for an Euler implicit, mixed finite element discretization of Richards' equation

F.A. Radu, I.S. Pop, P. Knabner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)
349 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1452-1478
TijdschriftSIAM Journal on Numerical Analysis
Volume42
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit