Optimal work order release for make-to-order job shops with customer order lead-time costs, tardiness costs and work-in-process costs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal work order release for make-to-order job shops with customer order lead-time costs, tardiness costs and work-in-process costs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen