Optimal sourcing from alternative capacitated suppliers with general cost structures

T. Tan, O. Alp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal sourcing from alternative capacitated suppliers with general cost structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie