Optimal-range-velocity polar : a new theoretical tool for the optimization of sailplane flight trajectories

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-45
TijdschriftTechnical Soaring
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit