Optimal purification decisions for engineer-to-order proteins at Aldevron

T. Martagan, A. Krishnamurthy, P.A. Leland, C.T. Maravelias

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2003-2005
Aantal pagina's3
TijdschriftProduction and Operations Management
Volume25
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec 2016

Citeer dit