Optimal free parameters in orthonormal approximations

A.C. Brinker, den, H.J.W. Belt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
130 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal free parameters in orthonormal approximations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen