Optimal control of a simplified natural convection-radiation model

R. Pinnau, O. Tse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)679-707
Aantal pagina's29
TijdschriftCommunications in Mathematical Sciences
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit