Optimal age replacement versus condition based replacement : some theoretical and practical considerations

J.H.J. Geurts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

10 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)171-179
TijdschriftJournal of Quality Technology
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit