Optimaal thermisch comfort – het effect van niet-uniformiteit

L. Schellen, M.G.L.C. Loomans, M.H. Wit, de, W.D. Marken Lichtenbelt, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol toepassen van alternatieve, energiezuinige gebouw- en klimaatconcepten is het thermisch comfort van de gebruiker. Echter, eerder onderzoek heeft aangetoond dat door toepassing van energiezuinige installatieconcepten het thermisch comfort van de gebruiker kan verslechteren. Hierdoor kunnen niet-uniforme, zowel in tijd als ruimtelijk, thermische omgevingscondities ontstaan. Promotieonderzoek naar het thermisch comfort onder niet-uniforme condities (zie kader 1) laat zien dat met de huidige normen en richtlijnen het thermisch comfort onder deze condities niet adequaat voorspeld kan worden. Een ander belangrijk aandachtspunt zijn de verschillen in thermische perceptie tussen verschillende subpopulaties (zoals mannen versus vrouwen).
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-22
Aantal pagina's5
TijdschriftTVVL Magazine
Volume42
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit