Optical second harmonic generation study of interface magnetism

G. Spierings, V. Koutsos, H.A. Wierenga, M.W.J. Prins, D.L. Abraham, T.H.M. Rasing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The presence of a magnetization appears to have a strong effect on the optical second harmonic generation from Co/Au interfaces. The origin of this observation and its relevance for probing interface magnetism will be discussed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)747-749
Aantal pagina's3
TijdschriftSurface Science
Volume287-288
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical second harmonic generation study of interface magnetism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit