Optical Reading of Nanoscale Magnetic Bits in an Integrated Photonic Platform

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical Reading of Nanoscale Magnetic Bits in an Integrated Photonic Platform'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Material Science