Optical observation of single-carrier charging in type-II quantum ring ensembles

R.J. Young, E.P. Smakman, A.M. Sanchez, P. Hodgson, P.M. Koenraad, M. Hayne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical observation of single-carrier charging in type-II quantum ring ensembles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie