Optical detection of carbon monoxide for solar fuel production: Searching for ways to bring sunlight into our engines

P.D. Machura, M.A. Damen, R.A.H. Engeln

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8
Aantal pagina's12
TijdschriftNevac Blad
Volume54
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - jul 2016

Citeer dit