Optical control over electron g factor and spin decoherence in (In, Ga)As/GaAs quantum dots

J.H.H. Rietjens, G.W.W. Quax, C.A.C. Bosco, R. Nötzel, A.Y. Silov, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
86 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical control over electron g factor and spin decoherence in (In, Ga)As/GaAs quantum dots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie