Optical bandstructure and polarization modes in the Sagnac ring resonator

Daan Lenstra, Servie H.M. Geurten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We present a general method for determining the eigenfrequency bandstructure and polarizations in a rotating ring resonator containing several optical components such as a Faraday rotator, partial reflector, linear and/or circular phase retarders. The method uses a 4×4 matrix formalism based on reflection-transmission considerations for polarized waves.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-71
Aantal pagina's9
TijdschriftOptics Communications
Volume75
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb 1990

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical bandstructure and polarization modes in the Sagnac ring resonator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit