Optical and structural properties of new discotic acrylates polymerized in the discotic nematic phase

Christine D. Favre-Nicolin, Johan Lub, Paul Van der Sluis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1005-1008
Aantal pagina's4
TijdschriftAdvanced Materials
Volume8
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit