Open problems around exact algorithms

G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We list a number of open questions around worst case time bounds and worst case space bounds for NP-hard problems. We are interested in exponential time solutions for these problems with a relatively good worst case behavior. We summarize what is known on these problems, we discuss related results, and we provide pointers to the literature.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)397-405
TijdschriftDiscrete Applied Mathematics
Volume156
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Open problems around exact algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit