Ontwerp van een risicodiagnose- en management methode voor produktinnovatieprojecten

J.I.M. Halman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Samenvatting

In dit artikel wordt een methode beschreven, die te gebruiken is als hulpmiddel voor de diagnose, de nadere analyse en het management van risico's in een roduktinnovatieproject. Door een project consultant worden de in een produktinnovatieproject te verwachten technische, organisatorische en commerciële risicofactoren geïnventariseerd. Dit geschiedt door middel van het op systematische wijze interviewen van de leden van een risicoteam (bestaande uit de leden van het projectteam en eventueel aangevuld met experts) en het bestuderen van de beschikbare project-documenten. Na inventarisatie, worden de risicofactoren in de vorm van 'stellingen' opgenomen in een risico-vragenlijst en ter beoordeling voorgelegd aan de leden van het risicotearn. Na oordeelsvorming en verwerking, worden de geïdentificeerde risico's, afhankelijk van de mate van risico, ingedeeld in een bepaalde risicoklasse en weergegeven in een wgenaamde risicotopografie. Op basis van de risico-topografie worden vervolgens stappen ondernomen gericht op de verdere analyse, het treffen van maatregelen en het management van de onderkende risico's. De methode is toegepast en bruikbaar gebleken in een achttal innovatieprojecten in verschillende sectoren in de industrie.
Originele taal-2Engels
TitelBedrijfskunde en technologie NOBO zesde onderzoekdag, Rotterdam, 10 november 1993
Pagina's77-87
StatusGepubliceerd - 1993

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ontwerp van een risicodiagnose- en management methode voor produktinnovatieprojecten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit