On uniformly geodetic graphs

J.H. Koolen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this paper we study uniformly geodetic graphs. We shall give a diameter bound for these graphs. Further we characterize bipartite uniformly geodetic graphs and give some examples of them. In the last section we give two constructions and give sufficient conditions to assure that we get uniformly geodetic graphs from these constructions.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)325-333
TijdschriftGraphs and Combinatorics
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On uniformly geodetic graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit